بهبود آثار باقیمانده بعد از عمل جراحی

برای بهبود محل جراحی (SCAR ) بهتر است دو هفته بعد از انجام عمل جراحی روی محل بخیه ها لیزر انجام شود این کار هم باعث بهبود سریع تر زخم ناشی از عمل جراحی شده و هم مانع از ایجاد اتروفی (فرو رفتگی ) و کلویید ( برجستگی ) محل جراحی می شود .