برداشتن خال و ضایعات پوستی

خالها یا ضایعات برجسته پوست به روش های مخلفی قابل درمان هستند که یکی از این روش ها استفاده از دستگاه RF SURGERY می باشد که با ایجاد حرارت سلول های مورد درمان را از بین می برد .

در این مرکز از این روش استفاده می شود و علت استفاده آن این است که کمترین آسیب به سولهای مجاور وارد می شود و زخم ناشی از آن نسبت به روش های فبلی سریع تر بهبود پیدا می کند .